Miksi juuri betoni?

Vaatimukset

Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa rakentamiselle vaatimukset liittyen rakenteiden lujuudelle, vakaudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, käyttöturvallisuudelle, esteettömyydelle, meluntorjunnalle ja ääniolosuhteille sekä energiatehokkuudelle.

SLAB-talot täyttävät nämä vaatimukset, koska rakenne on betonia ja suunnittelu sekä toteutus on tehty ammattitaidolla.

Lujuus ja vakaus

Betonille on ominaista suuri puristuslujuus, ja vetolujuus elementeille saadaan raudoituksen kautta. Betonielementit suunnitellaan räätälöidysti kohteen erityisvaatimukset huomioiden. Esimerkiksi maanpaineseinien tukiraudoitus mitoitetaan erityisesti maanpainetta vastaan ja elementti tehdään valmiiksi tehtaalla suojatuissa olosuhteissa. Työmaalle jää ainoastaan elementin paikoilleen asennus.

Betonilaatuja on erilaisia ja niitä on kehitetty vastaamaan erityyppisiä rasituksia.

Paloturvallisuus

Betoni on palamaton rakennusmateriaali. Betonielementtitalossa palonkestävyys sekä sisä- että ulkopuolista paloa VASTAAN saavutetaan ilman erityistoimia. Normaali SLAB-talon seinärakenne asettuu palonkestoluokkaan REI60.

Terveellisyys

Betoni ei päästä huoneilmaan epäpuhtauksia tai sisäilmaa heikentäviä päästöjä. Se alittaa M1-luokitus – ja määritysrajan VTT:n emissiokokeessa, jossa testattiin TVOC-, formaldehyli-, ammoniakki- ja karsinogeenipäästöt sekä todettiin aistinvarainen hyväksyttävyys (Testausseloste VTT-S-01129-121)

Betoni muodostaa myös suojan keuhkosyöpää aiheuttavaa radonkaasua vastaan. Betonialapohja liittyneenä ja tiivistettynä betoniseinäelementtiin ei päästä huoneilmaan maaperästä vapautuvaa radonia.

Käyttöturvallisuus

Talonrakentamisessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksia rakennusten käyttöturvallisuudesta. SLAB-talot ovat suunniteltu noudattaen rakennusmääräyksiä ja tarpeen mukaan otetaan huomioon myös paikallisten rakennusvalvontojen lisäohjeet.

Esteettömyys

Yhä suureneva käyttäjäjoukko tarvitsee esteetöntä asuinympäristöä. SLAB-talot suunnitellaan siten, että ne täyttävät esteettömyyden perustason joko sinällään tai pienillä muutostöillä, asiakkaan toiveen mukaan.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Asuinrakennuksille on määritelty valtioneuvoston asetuksessa vaatimukset ääneneristävyydelle. Erityisesti taajamissa tämä tulee huomioida, kun rakennus sijoittuu ns. melualueelle. Betonielementti on tiivis rakenne, johon ei muodostu ilmarakoja, joita pitkin liikennemelu kulkeutuu.